การจัดการความรู้ ยินดีต้อนรับ

กรง.ฐท.สส.

เกี่ยวกับเรา

แผนกพัฒนาการช่าง ฯ

มีหนังสือให้ท่านได้อ่านมากมาย

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด

  • KM

    การจัดการความรู้ คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) การบรรลุเป้หมายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน — นพ.วิจารย์ พาณิช

  • PMQA

    การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การที่สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน

การประเมินองค์การตามเกณฑ์ PMQA ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบ ADLI โดยการตอบคำถามตามเกณฑ์ในแต่ละหมวด ซึ่งเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองค์การที่จะทำให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงและนำโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ผลสำรวจสถิติหนังสือที่มีผู้อ่านสูงสุด

ตำราช่างกรมอู่95%
การจัดการความรู้ (KM นขต.อร.)90%
งานช่างวิศวกร 75%
เอกสารความรู้ทั่วไป80%
แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ90%
มาตรฐานงานช่างกรมอู่55%

การจัดการความรู้

หนังสือ ออนไลน์
หมวดหนังสือ

เอกสารที่เป็นชั้นความลับ ติดต่อขอไฟล์กับ หัวหน้าแผนกพัฒนาการช่างฯเท่านั้น

  • ทั้งหมด
  • เอกสารองค์ความรู้
  • ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)

กระบวนการทดสอบชุดพัดน้ำหน่วยเรือและหน่วยบกหลังการซ่อมทำ

เอกสารองค์ความรู้

กระบวนการสนับสนุนแผนเผชิญเหตุ กรง.ฐท.สส. งป.65

เอกสารองค์ความรู้

เอกงาน PMQA ปี งบประมาณ 2563- แนะนำ

ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)

เอกงาน PMQA ปี งบประมาณ 2564- แนะนำ

ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)

เอกงาน PMQA ปี งบประมาณ 2565- แนะนำ

ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)

รายงานผลการดำเนินการ PMQA งป66- แนะนำ

ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ(PMQA)

ทีมงานของเรา

เจ้าหน้าที่จัดการความรู้

งานดูแลห้องสมุด / จัดการหนังสือในระบบออนไลน์ / ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

น.ท.มงคล เอี่ยมสะอาด

หน.พัฒนาการช่าง ฯ

ร.ต.รัชพล ถาวร

ครูวิชาช่างฯ

พ.จ.ต.พุฒิศักดิ์ บานแสง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

.จ.อ.ธนพล ลายลวดแก้ว

เสมียน ผ.พัฒนาการช่างฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ รูปแบบไฟล์ pdf

สำหรับเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทหาร (ชั้นความลับ) ติดต่อขอไฟล์ได้ที่ หัวหน้าแผนกพัฒนาการช่างฯ

ติดต่อเรา

แผนกพัฒนาการช่างฯ

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 40/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ 038437103 เบอร์แฟกซ์ 038437103

แผนกพัฒนาการช่างฯ

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 40/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20180

Email

jui643@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 038437103 เบอร์แฟกซ์ 038437103

ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ผู้ส่ง :
หัวข้อ :
ข้อความ :