แนวทางการดำเนินการประจำปี (งป.61) คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กรง.ฐท.สส. ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินการ ประจำปี งป.61 เวลา 0900-1200 น ห้องประชุม สโมสร รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นประธาน เมื่อ 20 ธันวาคม 2560